Opšte informacije

ADR je međunarodni sporazum o prevozu opasnih roba u drumskom saobraćaju. U Srbiji je ovaj sporazum na snazi od 1972. godine. Sve zemlje potpisnice su dužne da se pridržavaju pravila propisanih ADR-om i da svoje zakonske akte o transportu opasnih materija usklade sa ovim sporazumom.

ADR-om su propisane smernice za obavljanje drumskog transporta opasnih roba, obaveze svih učesnika u transportu, preporuke za pakovanje i obeležavanje robe i transportera, kao i obuke za bezbedno rukovanje robom i obavljanje transporta.

Osnovni zakonski akt kojim se reguliše transport opasnih roba je Zakon o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016, 83/2018, 95/2018 – dr. Zakon i 10/2019 – dr. Zakon). Prema ovom zakonu, transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije se zasniva na odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma u našoj zemlji (ADR).

Identifikacija i obeležavanje opasnih materija je obaveza koju pošaljilac mora da ispuni, a to podrazumeva prvenstveno identifikacija, propisno obeležen transport i prilaganje zahtevane dokumentacije. Time se omogućava transparentnost podataka o opasnosti materija koje se transportuju, što je bitno za bezbednost i zdravlje svih lica uključenih u transport.

Utvrđivanje klase kojoj priprada opasna materija omogućava dodelu UN broja toj materiji. Utvđivanje UN broja definiše opasnu materiju u potpunosti ( zvanični naziv, klasa, klasifikacioni kod, ambalažnu grupu, broj listice opasnosti, posebni propisi, granične količine, uputstva za ambalažu i pakovanje, uputstvo za mešovito pakovanje, kakvo se vozilo koristi). UN broj ne dozvoljava slobodna tumačenja i manipulacije vezane za opasne materije od bilo koje karike transporta.

Da bi se transportovala svaka od ovih klasa transporter mora biti propisno obeležen. Vozilo mora da bude obeleženo sve do trenutka kada je propisno ispražnjeno i očišćeno. Svakom preduzeću koje redovno prevozi opasne materije potrebno je najmanje jedno lice koje je odgovorno za opasne materije. Ono je odgovorno za to da se postupa u skladu sa propisima i zahtevima za opasne materije. Svaki vozač, koji je odgovoran za transport opasnih materija dužan je da ima licencu za opasne materije, time dokazuje da je prošao adekvatnu obuku. Ona važi pet godina i automatski ističe ako se ne produži pre datuma isteka. Vozač u tu svrhu mora da pohađa kurs kako bi osvežio i dopunio znanje.

Česta pitanja

U članu 36 Zakona o transportu opasne robe učesnik u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da angažuje jednog ili veći broj savetnika za bezbednost u skladu sa merilima za određivanje broja savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, osim u slučajevima propisanim u ADR-a ovom zakonu i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ovaj zakon se ne primenjuje na:

 1. transport opasne robe morem pomorskim brodovima koji viju zastavu Republike Srbije, odnosno transport opasne robe pomorskim plovnim
  putevima koji čine deo unutrašnjih vodnih puteva;
 2. transport opasne robe skelama koje isključivo prelaze unutrašnji vodni put ili luku;
 3. transport opasne robe koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje delatnosti isključivo u zatvorenoj tehničko-
  tehnološkoj celini (fabrički krug, skladište i slično);
 4. transport opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za
  unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Obaveze Savetnika za bezbednost i transport opasnog tereta su:

 • nadzor i kontrola načina na koji učesnici u transportu opasnog tereta postupaju sa opasnim teretom u skladu sa obavezama utvrđenim ADR-om, zakonom i drugim propisima
 • obaveštava organ o obavljanju poslova učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja
 • obučava zaposlene koji rukuju opasnim otpadom
 • izrađuje godišnji izveštaj u vezi sa transportom opasnog tereta
 • prati nabavke transportnih sredstava u skladu sa posebnim zahtevima koje važe za transport opasnog tereta
 • sprovodi mere koje mogu negativno da utiču na bezbednost transporta opasnog tereta
 • uvodi odgovarajuće mere u skladu sa novonastalim situacijama
 • kontroliše postupke sa ciljem da se obezbedi potrebna dokumentacija koja je u skladu sa propisima
 • sarađuje sa nadležnom inspekcijom za transport opasnog tereta

Pod uslovom da su ispunjeni zahtevi bezbednosti, ministarstvo izdaje rešenje o odobrenju odstupanja od odredbi ADR-a. Podnosilac zahteva za odobrenje odstupanja od ADR-a podnosi ministarstvu zahtev i elaborat u kome su navedeni svi relevantni podaci koji pokazuju da odstupanje od ADR-a neće ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odstupanja se odobravaju bez diskriminacije, na period od pet godina, osim ako u rešenju nije posebno naznačeno da se odstupanje odobrava na period kraći od pet godina.

Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju odstupanja snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse. Odstupanja ne mogu da se odobre za transport opasne robe koja je svrstana u Klasu 1 (eksplozivne materije i predmeti) i Klasu 7 (radioaktivne materije).

Novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara za nepoštovanje odredbi zakona za privredni prestup pravnih lica dok su nešto niže kazne za prekršaje fizičkih lica i iznose od 10.000 do 150.000 dinara. Za preduzetnike je osim novčane kazne predviđena i kazna zatvora.

Ekosvet Vam pruža usluge obavljanja poslova Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta što podrazumeva organizovanje transporta opasnog tereta, priprema dokumentacije, praćenje primene propisa, savetovanje rukovodstva preduzeća u aktivnostima vezanim za transport, izrada godišnjeg izveštaja, obuka zaposlenih lica koja obavljaju poslove u vezi sa transportom opasnog tereta i njihovo obnavljanje znanja svake druge godine, izrada bezbednosnih planova, davanje uputstava za pravilno označavanje i obeležavanje vozila u skladu sa ADR i mere zaštite prilikom rukovanja opasnim teretom.