Opšte informacije

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/05, 113/2017 i 91/2015), obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima. Značaj bezbednosti i zdravlja na radu sagleda se sa humanog, socijalnog i ekonomskog stanovišta.

Vršenje procene rizika je dobra prilika da se analizira i unapredi poslovanje, a mogućnost plaćanja nepredviđenih troškova svede na minimum. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju. Neki od najvažnijih zakonskih odrednica, a tiču se poslova vezanih za Bezbednost i zdravlje na radu su:

 • obavezu poslodavca da donese akt o proceni rizika svih radnih mesta(upravljanje rizikom)
 • obavezu formiranja Odbora za bezbednost i zdravlje na radu u firmi (kao telo koje ima predstavnike zaposlenih)
 • obavezu poslodavca da utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom preduzimanje konkretnih preventivnih mera u cilju smanjenja nivoa svih značajnih rizika po zdravlje i bezbednost na radu.

Akt o proceni rizika
Predstavlja najvažniji i osnovni dokument u procesu definisanja rizika i mera za njihovo otklanjanje iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Zasnovan je na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima i u radnoj okolini, prema listi opasnosti i štetnosti datoj u Pravilniku o načinu i postupku procena rizika, Priručniku za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu i ček listama EU za svako pojedinačno zanimanje.

Utvrđuju se mere i prioriteti za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na radnom mestu i radnoj okolini na najmanju moguću meru, i na što manji mogući rizik.

Česta pitanja

Lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu mora imati svaki poslodavac koji ima više od 20 zaposlenih lica i zaduženo lice mora imati položen stručni ispit. Postoje dve opcije kako se to organizuje. Prvo rešenje je da neko od zaposlenih ima položen stručni ispit, dok je druga da se angažuje treće lice koje se bavi poslovima BZR-a.

Akt o proceni rizika zakonski je obavezan i moraju ga imati svi poslodavci. Kazne su velike za neposadovanje istog.

Akt o proceni rizika možete da izradite sami samo ukoliko imate manje od 20 zaposlenih i biće važeći ukoliko ispunjava sve zahteve propisane Pravilinikom o izradi Akta o proceni rizika.

Opšte obaveze poslodavca koje on treba da ispuni date su u članu 15. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/05, 113/2017 i 91/2015) i to su:

 1. aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu;
 2. zaposlenom odredi obavljanje poslova na radnom mestu na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu;
 3. obaveštava zaposlene i njihovog predstavnika o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad, kao i o opasnostima od povreda i oštećenja zdravlja koji nastaju njihovim uvođenjem, odnosno da u takvim slučajevima donese odgovarajuća uputstva za bezbedan rad;
 4. osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad;
 5. obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 6. obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
 7. angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline;
 8. obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih u skladu sa ovim zakonom;
 9. obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih zapružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti;
 10. zaustavi svaku vrstu rada koji predstavlja neposrednu opasnost za život ili zdravlje zaposlenih;
 11. obezbedi mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju u skladu sa posebnim zakonom.

Poslodavac se ne oslobađa odgovornosti prenošenjem svojih ovlašćenja na drugo lice.

Minimalne kazne za poslodavca (pravnog lica) kreću se od 800.000-1.000.000 dinara, za preduzetnika od 400.000 do 600.000 dinara, dok su kazne za odgovorno lice kod poslodavca od 40.000-50.000 dinara.

Ekosvet Vam pruža usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu koje obavlja poslove u skladu sa zakonom što podrazumeva sprovođenje postupka procene rizika, vršenje kontrole i savetovanje poslodavca u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad i ličnu zaštitu, obezbeđivanje bezbednih i zdravih uslova rada, organizovanje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, organizovanje preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, predlog mera za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom, praćenje stanja u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje, zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog, saradnja i koordiniranje rada sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, vođenje evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Ekosvet Vam pruža uslugu izrade akta o proceni rizika kojim se definišu sve potencijalne štetnosti i opasnosti kojima su zaposleni izloženi u toku rada. Procenom rizika sagledavaju se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog. Postupak procene rizika na osnovu Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini može biti pokrenut što predstavlja polaznu osnovu za sistematizaciju i organizaciju radnih mesta, izmenjen i dopunjen ili potpuno izmenjen Akt o proceni rizika u zavisnosti od Vaših potreba.

Ekosvet Vam pruža uslugu izrade Pravilnika o bezbednosti kojim se utvrđuju sva prava, odgovornosti i obaveze u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu svih zaposlenih i lica koja se zateknu u okolini radi obavljanja određenih poslova. Ovim Pravilnikom, u skladu sa Zakonom, se uređuje sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima u cilju sprečavanja povreda na radu profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, osposobnjavanje zaposlenih za zdrav i bezbedan rad i druga mnoga pitanja vezana za bezbednost i zdravlje na radu.

Ekosvet Vam pruža usluge izrade programa osposobljavanja zaposlenih i sprovođenje istog u skladu sa donetim planom i programom gde se zaposlenima obezbeđuje bezbedan i zdrav rad. Obuke obuhvataju stručna predavanja kako bi se zaposleni upoznali sa zakonskim propisima, opasnostima na radnom mestu, merama upravljanja rizicima i preventivnim merama. Ovim se postiže zajednički cilj bezbednog i zdravog rada Vašeg kolektiva.

Ekosvet Vam pruža usluge izrade Pravilnika o radu koji predstavlja opšti akt koji donosi svaki poslodavac i kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti kod poslodavca. Prilikom izrade Pravilnika važno je regulisati radno-pravne odnose različitih pravnih akata, time se regulišu i mogu se doneti šira prava zaposlenih i povoljniji uslovi rada od onih koja su predviđena zakonom. Pravilnikom se ne mogu predvideti nepovoljniji uslovi rada od onih predviđenih zakonom pa se takve odredbe smatraju nevažećim i primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona o radu.

Ekosvet Vam pruža usluge vođenja evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac, a to su evidencije o radnim mestima sa povećanim rizikom, o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta, povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom, zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad, opasnim materijama koje koristi u toku rada, izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline, izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu i prijavama povreda i opasnih pojava na radu koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Ekosvet Vam pruža uslugu izrade Pravilnika o testiranju zaposlenih na alkohol i druga sredstva kojim se utvrđuje zabrana rada pod uticajem alkohola i drugih sredstava zavisnosti, postupak provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti za vreme rada, prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih lica, postojanje povreda radne discipline i mere i sankcije koje se preduzimaju prema zaposlenima koji su na radnom mestu zatečeni pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti.

Ekosvet Vam može pružiti usluge alko-testiranja zaposlenih i drugih lica za sve zainteresovane grupe, poštujući sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu. Provera alkoholisanosti obavlja se i kroz redovne i vanredne kontrole ili kada se proceni da je to neophodno i nije rezultat bilo čije slobodne procene već interne i zakonske regulative radi preventivnog delovanja i očuvanja bezbednosti na radnim mestima.

Ekosvet Vam može pružiti usluge alko-testiranja zaposlenih i drugih lica za sve zainteresovane grupe, poštujući sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu. Provera alkoholisanosti obavlja se i kroz redovne i vanredne kontrole ili kada se proceni da je to neophodno i nije rezultat bilo čije slobodne procene već interne i zakonske regulative radi preventivnog delovanja i očuvanja bezbednosti na radnim mestima.

Ekosvet Vam pruža uslugu rada sa inspekcijom što podrazumeva vršenje redovne kontrole poštovanja propisa, kao i kontrole na zahtev zaposlenih. O kontroli inspektori mogu obavestiti poslodavca, ali nema nikakvih pravnih prepreka da sprovedu i nenajavljenu kontrolu. Poslodavac je dužan da sarađuje sa inspekcijom, ali uz poštovanje svih zakonskih odredbi u kojima Vam mi možemo pomoći saradnja sa inspekcijom ne bi trebalo da predstavlja problem.